Informace

J+J Facility cz, s.r.o.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů

Společnost J+J Facility cz, s.r.o., se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 27643352, DIČ: CZ27643352, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 121065 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Správce osobních údajů zajišťuje služby v oblasti správy a údržby nemovitostí. Veškeré údaje jsou zpracovány výhradně v rozsahu stanoveném příslušnými zákony k zajištění povinnosti stanovených daňovými, personálními a souvisejícími zákony ČR v platném znění.


Zdroje osobních údajů

 • Přímo od subjektů údajů
 • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, insolvenční rejstřík apod.)


Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, insolvenční rejstřík apod.)

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
 • Údaje umožňující kontakt se subjektem (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace
 • Ostatní a popisné údaje (např. bankovní spojení, identifikační údaje spřízněných osob, které jsou potřebné k uplatnění daňových slev v souladu s platnou legislativou) další údaje nezbytné k plnění smlouvy


Kategorie subjektů údajů

 • Zákazník (klient) správce
 • Zaměstnanec správce
 • Uchazeč o zaměstnání


Kategorie příjemců osobních údajů

 • Zpracovatel
 • Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • Finanční ústavy


Účel zpracování osobních údajů

 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smlouvy
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • Výběrová řízení na volná pracovní místa plnění zákonných povinností ze strany správce


Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinni postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů


Doba pro zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů

Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektů údajů.


V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů projevil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů


Práva subjektů údajů

1. V souladu se čl. GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účelu zpracování
 • Kategorii dotčených osobních údajů
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • Skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

 

Webdesign by Lewest.cz